Palazzi-Storici-Alghero-TotAlguer|Palazzo-Guió-i-Duran-Alghero-TotAlguer|||Palazzo-Serra-Alghero-TotAlguer|||Palazzo-Machin-Alghero-TotAlguer|Palazzo-Lavagna-Alghero-TotAlguer|Palazzo-della-Dogana-Reale-Alghero-TotAlguer|Palazzo-de-Ferrera-Alghero-TotAlguer|Palazzo-Civico-Alghero-TotAlguer|Palazzo-Carcassona-Alghero-TotAlguer

[:ca]Palaus històrics[:it]Palazzi storici[:en]Historical Buildings[:de]Historische Gebäude- Palazzi storici[:es]Palacios históricos[:fr]Palais historiques[:]

[:ca]

Palau de Ferrera

Palazzo-de-Ferrera-Alghero-TotAlguer

Edificat a meitat del XV sècul en el cor de l’antiga ciutat vella, l’actual Plaça Cívica, originàriament era de la família De Ferrera, rics mercants catalans. Coneixut també com Palau de Albis i Palau de Arcayne, del nom dels successius propietaris, és estat seu del governador militar de la ciutat però és passat a la història sobretot perquè havia acollit l’emperador Carles V en el 1541, durant la sua visita de dos dies a l’Alguer, etapa intermèdia de la sua expedició per Algeri. Lo palau és un exemple de arquitectura civil gòtica amb monòfores i bífores. Després de moltes reestructuracions al 1960 és estat transformat en condomini.


Lo Palau de Lavagna

Palazzo-Lavagna-Alghero-TotAlguer

Lo Palau de Lavagna en estil gòtic se troba en Plaça Cívica. Era dels Lavagna, família de origen lígur que ha tengut entre els sous exponents Giovanni Lavagna, delegat regi i personatge important als anys a cavall entre el set-cents i el vuit-cents, caracteritzats dels moviments revolucionaris de Giovanni Maria Angioi. La restauració de calqui any fa ha portat a l’antic esplendor tots els particulars de les decoracions. Ben visible la meridiana inserida en la fatxada del palau.


Palau Cívic

Palazzo-Civico-Alghero-TotAlguer

En Plaça Cívica és situada l’originària entrada del Palau Cívic que presenta una fatxada que se remunta al XVIII sècul mentre l’entrada actual se troba en la part posterior del palau al carrer Columbano. L’edifici és seu del municipi alguerès i aculli la sala dels consells, on encara avui se reuneix el consell comunal i la sala de les cerimònies, utilitzada per celebrar matrimonis.


Palau de la Duana Reial

Palazzo-della-Dogana-Reale-Alghero-TotAlguer

Entre Plaça Cívica i el carrer Carlo Alberto se troba l’antic Palau de la Duana que és estat reestructurat vàries voltes.


Palau Serra

Palazzo-Serra-Alghero-TotAlguer

El Palau del Comte Serra és situat entre Plaça Cívica i el carrer Carlo Alberto. Edificat a meitat del vuit-cents sobre una preexistent construcció gòtico-catalana, és lo resultat de varius estils entre els quals són evidents aquellos neoclàssics, posats en relleu de portes i finestres amb cornises i del portal d’entrada.


Palau Guió i Duran

Palazzo-Guió-i-Duran-Alghero-TotAlguer

En la part inicial del carrer Carlo Alberto se troba el Palau Guió i Duran, construït entre el XV i el XVI sècul i reestructurat completament al XIX sècul quan és estat adjunit el tercer pla. Visibles en la fatxada antigues finestres rectangulars amb arquitraus.


Palau del Pou Salit

Ubicat en una de les parts més altes de la ciutat, pren el nom de un pou de aigua salida utilitzada del popul per la panificació. En la fatxada són visibles dues bífores tardo-gòtiques. El pou que se troba en fatxa del palau és de construcció moderna.


Palau de Carcassona

Palazzo-Carcassona-Alghero-TotAlguer

És estat construït al 1400 a obra dels Carcassona, família hebraica que teniva un gran poder econòmic. El palau se troba al carrer Sant Erasme, en aquell que antigament era el “Quarter dels hebreus” que teniva a disposició un camp sant i una sinagoga, situada on avui se troba la Plaça Santa Creu, així anomenada perquè després de la catxada dels hebreus del regnat de Aragona (1492) l’edifici era estat transformat en iglésia Catòlica. Després de la expulsió dels hebreus de la Sardenya, tots els béns dels hebreus eren estats confiscats i el palau dels Carcassona transformat en residència reial. L’edifici és en estil gòtico-català testimoniat dels restos de tres bífores també si els panells decorats presents en fatxada són de gust tardo-liberty.


Palau de Peretti

Se troba entre els carrers Roma i Barceloneta. Edificat a la fi del 1400 de la família Guió i adquirit successivament de la família Peretti, el Palau és estat totalment reestructurat al 1953 perdent gran part del sou aspecte originari. L’edifici presenta en fatxada elegants formes arquitectòniques en estil gòtico-català.


Palau de Machin

Palazzo-Machin-Alghero-TotAlguer

El Palau de Machin se troba al carrer Principe Umberto i pren el nom de la família del bisbe alguerès Ambrogio Machin que l’havia comprat en la primera meitat del 1600. L’edifici, construït al XVI sècul en estil gòtico-català, presenta en fatxada extraordinàries decoracions al portó i a les finestres que revelen una harmoniosa fusió entre motius tardogòtics i del període renaixentista italià.


Palau de Simon

De origen tardo-gòtica, com testimonien algunes estructures dels portals, el palau és estat reestructurat en estil neoclàssic al 1865. L’edifici revela en el nom el lligam amb la important casada lígur dels Simon, arribada a l’Alguer al set-cents.


Vil·les Liberty

A la vora de la marina, en la part sud de la ciutat, se troben algunes elegants vil·les construïdes en estil liberty que se remunten als primers del nou-cents. Entre les més belles la Vil·la de Mosca i la Vil·la del Compte de Sant Elia que ha acollit els regnants de Casa Savoia.

[:it]

Palazzo de Ferrera

Palazzo-de-Ferrera-Alghero-TotAlguer

Edificato a metà del XV secolo nel cuore dell’antica città murata, l’attuale Piazza Civica, apparteneva originariamente alla famiglia dei De Ferrera, ricchi mercanti catalani.
Conosciuto anche con il nome di casa d’Albis e palazzo d’Arcayne, dal nome dei successivi proprietari, fu sede stabile del governatore militare della città ma è noto soprattutto per aver ospitato l’imperatore Carlo V nell’ottobre del 1541 durante la sua visita di due giorni ad Alghero, tappa intermedia della sua spedizione contro Algeri. Il palazzo in stile gotico è costruito su tre ordini segnati da cornici marcapiano, di cui sono tuttora appezzabili la seconda e l’ultima di coronamento. Nel 1960 l’antico palazzo fu convertito in condominio.


Palazzo Lavagna

Palazzo-Lavagna-Alghero-TotAlguer

Il Palazzo di Lavagna di stile gotico-catalano si trova in Piazza Civica. È appartenuto alla famiglia Lavagna, di origine ligure, che annovera tra i suoi esponenti don Giovanni Lavagna, delegato regio e personaggio di spicco negli anni a cavallo tra il ‘700 e l’800 segnati dai moti rivoluzionari di Giovanni Maria Angioi. Il restauro di qualche anno fa ha riportato all’antico splendore tutti i particolari delle decorazioni. Ben visibile la meridiana inserita nella facciata del palazzo.


Palazzo Civico

Palazzo-Civico-Alghero-TotAlguer

In Piazza Civica è situata l’originaria entrata dello stabile che presenta una facciata che risale al XVIII secolo mentre l’entrata attuale si trova nella parte posteriore del palazzo in via Columbano. L’edificio è sede del municipio algherese e ospita la sala consiliare, dove ancora oggi si riunisce il Consiglio Comunale e la sala delle cerimonie, utilizzata per celebrare matrimoni.


Palazzo della Dogana Reale

Palazzo-della-Dogana-Reale-Alghero-TotAlguer

All’angolo tra Piazza Civica e via Carlo Alberto si trova l’antico palazzo della Dogana che ha subito varie ristrutturazioni.


Palazzo Serra

Palazzo-Serra-Alghero-TotAlguer

Il palazzo del Conte Serra è situato all’angolo tra la piazza Civica e la via Carlo Alberto. Edificato a metà dell’800 su una preesistente costruzione gotico-catalana, è il risultato di vari stili fra i quali sono evidenti quelli neoclassici, messi in risalto dai cornicioni sopra porte e finestre e dal bel portale d’ingresso.


Palazzo Guió i Duran

Palazzo-Guió-i-Duran-Alghero-TotAlguer

Nella parte iniziale della Via Carlo Alberto si trova il Palazzo Guió i Duran , costruito tra il XV e il XVI secolo e ristrutturato completamente nel XIX secolo quando fu aggiunto il terzo piano. Visibili nella facciata antiche finestre rettangolari sormontate da architravi.


Palazzo del Pou Salit

Ubicato in una delle parti più alte della città, prende il nome da un pozzo di acqua salata utilizzata dal popolo per la panificazione. Sulla facciata sono visibili due bifore tardo gotiche. Il pozzo che si trova davanti al palazzo è di costruzione moderna.


Palazzo Carcassona

Palazzo-Carcassona-Alghero-TotAlguer

È stato costruito nel 1400 ad opera appunto della famiglia Carcassona, casata ebraica che deteneva un considerevole potere economico. Il Palazzo si trova in via sant’Erasmo in quello che anticamente era il quartiere ebraico che disponeva di un proprio cimitero e di una sinagoga, situata dove oggi sorge la piazzetta Santa Croce, così chiamata perché dopo la cacciata degli ebrei dal Regno di Aragona (1492) l’edificio di culto ebraico venne trasformato in chiesa cattolica. Dopo l’espulsione degli ebrei dalla Sardegna del 1492, tutti i beni degli ebrei vennero confiscati e il palazzo dei Carcassona divenne così residenza reale. L’edificio è di stile gotico-catalano testimoniato dai resti di tre bifore anche se i pannelli decorati presenti sulla facciata sono di gusto tardo-Liberty.


Palazzo Peretti

Si trova in via Roma all’angolo con via Barcelloneta. Edificato alla fine del 1400 dalla famiglia Guió e acquistato successivamente dalla famiglia Peretti, il palazzo è stato totalmente ristrutturato nel 1953 perdendo gran parte del suo aspetto originario. L’edificio presenta in facciata eleganti forme architettoniche in stile gotico-catalano.


Palazzo Machin

Palazzo-Machin-Alghero-TotAlguer

Il Palazzo Machin si trova in via Principe Umberto e prende il nome dalla famiglia del vescovo algherese Amborgio Machin che lo acquistò e vi abitò nella prima metà del 1600.
L’edificio costruito nel XVI secolo in stile gotico-catalano presenta in facciata straordinarie decorazioni sul portone e sulle finestre che svelano un’armoniosa fusione tra motivi tardo-gotici e del rinascimento italiano.


Palazzo SimonDi origine tardo gotica, come testimoniano alcune strutture dei portali, il palazzo è stato ristrutturato in stile neoclassico nel 1865. L’edificio rivela nel nome il legame con l’importante casata ligure dei Simon, arrivata ad Alghero nel ‘700.


Edifici Liberty

Lungo l’arteria che costeggia il mare nella parte sud della città, si trovano delle bellissime ville costruite in stile Liberty che risalgono ai primi del ‘900.[:en]

Palazzo de Ferrera

Palazzo-de-Ferrera-Alghero-TotAlguer

Built in mid–XV century, in the heart of the ancient city, it is the actual Piazza Civica, belonging to the Ferrera, a rich family of Catalan merchants.
It is also known as Casa d’Albis and Palazzo d’Arcayne, the names of the late owners. It was also house of the city military governor, but it is mostly known because it hosted Emperor Charles V in October 1541, on his two day trip to Alghero, a step of his campaign against Algeri. The style of the building is Gothic and it is built over three orders marked by string course frames. The second and the last can still be seen. In 1960 the building was reconverted into an apartment building.


Palazzo Lavagna

Palazzo-Lavagna-Alghero-TotAlguer

Palazzo Lavana is a Gothic-catalan building located in Piazza Civica. It belonged to the Lavagna family, from Liguria, among which there was don Giovanni Lavagna, royal delegate and and important personalities between 1700 and 1800, during the revolution headed by Giovanni Maria Angioi. The recent restoration brought the decorations to a new life. There is also a sundial clearly visible in the facade of the building.


Palazzo Civico

Palazzo-Civico-Alghero-TotAlguer

The building is located in Piazza Civica, and its original facade dates back to XVIII century, while the actual entrance is in the back of the building, in Via Columbano. The building hosts the town hall, where the city council still reunites, and weddings still take place.


Palazzo della Dogana Reale

Palazzo-della-Dogana-Reale-Alghero-TotAlguer

At the corner of Piazza Civica and via Carlo Alberto there is Palazzo della Dogana, that went through many restorations.


Palazzo Serra

Palazzo-Serra-Alghero-TotAlguer

Palazzo Serra is located in Piazza Civica and was built in the mid-1800s on a pre-existing Gothic-Catalan construction. It is the result of different styles, among which the Neoclassical one.


Palazzo Guió i Duran

Palazzo-Guió-i-Duran-Alghero-TotAlguer

At the beginning of via Carlo Alberto there is Palazzo Guiò i Duran, built between the XV and XVI century and restored in the XIX century, when a third floor was added. The old facade and the old rectangular windows, surmounted by architraves, are still visible.


Palazzo del Pou Salit

Located in the highest part of the city, it is named after a salt water shaft used by the people to bake bread. Two late-Gothic double-arched windows are still visible in the facade. The modern shaft is located in front of the building.


Palazzo Carcassona

Palazzo-Carcassona-Alghero-TotAlguer

It was built in 1400 by the Carcassona family, a wealthy jew family. The palace is located in via Sant’Erasmo and had its own cemetery and synagogue, that was in the now known as Piazza Santa Croce, called like that after the Aragonese threw the Jews out of the city. After the Jews banishment, in 1492, the Carcassona goods and house were seized by the Aragonese. The building’s style is Gothic-Catalan although the decorated panels on the facade are late-Liberty.


Palazzo Peretti

It is located in via Roma at the corner with via Barcelloneta. Built at the end of 1400 by the Guiò family and later bought by the Peretti family, the palace was completely restored in 1953 losing a great deal of its Gothic-catalan style.


Palazzo Machin

Palazzo-Machin-Alghero-TotAlguer

Palazzo Machin is located in via Principe Umberto and is named after the Algherese bishop Ambrogio Machin, who bought and lived there in the first half of 1600. The palace was built in the XVI century, in Gothic-catalan style and its facade has extraordinary decorations on the main door and windows, linking Gothic-catalan and renaissance motifs.


Palazzo Simon

Although the palace has a late-Gothic origin, as visible in the gate structure, it was restored in neo-classical style in 1865. The building is the evidence of the link of the city with the Ligurian family Simon.


Liberty buildings

Along the road on the Southern part of the city there are beautiful Liberty houses built
at the beginning of the 1900.

[:de]

Das Ferrera Gebäude – Palazzo de Ferrera

Palazzo-de-Ferrera-Alghero-TotAlguer

wurde Mitte des 15. Jahrhunderts gebaut im Herzen der historischen Altstadt gebaut, in der Piazza Civica, sie gehörte ursprünglich der reichen katalanischen Handelsfamilie De Ferrera. Auch bekannt als unter dem Namen daheim bei D´Albis und Palazzo d´Arcayne, der Name von den darauffolgenden Besitzer, er diente als Sitz des militärischen Governeurs der Stadt, doch das Gebäude ist vor allem dafür bekannt, den Kaiser Carlo der V. während seines 2-tägigen Besuchs in Alghero zu beherbergen, sein Zwischenziel während seiner Algier Expedition von 1541. Das Gebäude ist im Gotik Stil gebaut auf 3 Pfosten mit spitzbogigen Zwillingsfenstern. 1960 wurde das Gebäude zu Eigentumswohnungen umgewandelt.


Das Lavagna Gebäude – Palazzo Lavagna

Palazzo-Lavagna-Alghero-TotAlguer

Befindet sich ebenfalls in der Piazza Civica. Es gehörte der Familie Lavagna mit ligurischen Wurzeln, hier wurde der aus einer Adelsfamilie stammende und außerordentlicher Delegierte Don Giovanni geboren, er war eine Leitfigur in den Jahren während 700 und 800 n.Chr. gezeichnet von revolutionären Bewegungen von Giovanni Maria Angioi. Die Restaurierung von einigen Jahren hat den antiken Charme und all seine Merkmale wieder zum strahlen gebracht. Gut sichtbar ist die Sonnenuhr die an der Fassade des Gebäudes angebracht wurde.


Das Rathaus- Palazzo Civico

Palazzo-Civico-Alghero-TotAlguer

in der Piazza Civica befindet sich der Originaleingang des Gebäudes mit einer Fassade aus dem 18. Jahrhundert, doch der aktuelle Eingang befindet sich im hinteren Teil des Gebäudes in der Straße/via Columbano. Das Gebäude des Sitzes der Gemeinde von Alghero, in dem sich der Beratungssaal, in dem noch Heute die Gemeindeversammlung zusammen kommt und der Trausaal der für die Eheschließungen benutzt wird.


Das Gebäude der königlichen Zoll- Palazzo della Dogana Reale

Palazzo-della-Dogana-Reale-Alghero-TotAlguer

An der Ecke der Piazza Civica und der Straße/via Alberto befindet sich das alte Gebäude der königlichen Zoll das bereits viele Restaurierungen mitgemacht hat.


Das Serra Gebäude- Palazzo Serra

Palazzo-Serra-Alghero-TotAlguer

das Gebäude des Grafs Serra liegt an der Ecke der Piazza Civica und der Straße/via Alberto. Mitte 800 n.Chr. gebaut auf einer bereits bestehenden gotisch-katalanischen Konstruktion es ist das Ergebnis aus mehreren Stilen unter denen der neoklassizistische Stil sichtbar ist, durch die großen Rahmen an Türen und Fenstern und am schönen Eingangstor.


Das Guió i Duran Gebäude- Palazzo Guió i Duran

Palazzo-Guió-i-Duran-Alghero-TotAlguer

Am Anfang der Straße/via Carlo Alberto befindet sich das Guió i Duran Gebäude, das zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert gebaut und im 19. Jahrhundert komplett restauriert wurde und dann auch der dritte Stockwerk hinzukam. Die Fassade fällt durch ihre dreieckigen Fenster auf.


Das Gebäude vom Pou Salit- Palazzo del Pou salit

es liegt an einem der am höchsten liegenden Teile der Stadt, der Name stammt aus einem Wasserbrunnen mit Salzwasser das vom Volk zum backen verwendet wurde. Auf der Fassade sieht man zweibogige Fenster im gotischen Stil. Der Wasserbrunnen befindet sich vor dem Gebäude und ist im modernen Baustil gebaut.


Das Gebäude Carcassona- Palazzo Carcassona

Palazzo-Carcassona-Alghero-TotAlguer

Es wurde im 14. Jahrhundert von der gleichnamigen Familie gebaut, eine zum Katholizismus konvertierte Familie die eine gewisse wirtschaftliche Macht hatte. Das Gebäude befindet sich in der Straße/ via sant´Erasmo das einst das jüdische Viertel war, mit eigenem Friedhof und Synagoge, die dort stand wo heute die piazzetta Santa Croce/Heiliges Kreuz ist, nach der Vertreibung der Juden vom aragonesischen Fürstenturm (1492) wurde das jüdische Gebäude in eine katholische Kirche verwandelt.
Nach der Austreibung der Juden aus Sardinien im Jahr 1492, wurden alle jüdischen Güter beschlagnahmt und das Gebäude der Carcassona wurde zur adligen Residenz. Das Gebäude ist im gotisch-katalanischen Stil gebaut.


Das Gebäude Peretti- Palazzo Peretti

befindet sich in der Straße/via Roma im Eck mit der Straße/via Barcelloneta. Es wurde Ende des 14. Jahrhunderts von der Familie Guió gebaut und dann anschließend von der Familie Peretti gekauft, das Gebäude wurde im Jahr 1953 komplett restauriert, verlor jedoch dadurch an seinem Anfangsbild. Das Gebäude spiegelt in der Fassade die eleganten architektonischen Formen des gotisch-katalanischen Stils.


Das Machin Gebäude – Palazzo Machin

Palazzo-Machin-Alghero-TotAlguer

Das Machin Gebäude befindet sich in der Straße/via Principe Umberto und trägt den Namen der Bischofsfamilie aus Alghero Amborgio Machin, die es kaufte und in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts auch drin wohnte. Das Gebäude ist im gotisch-katalanischen Stil, im 16. Jahrhundert gebaut, die Fassade zeigt großartige Elemente an der Eingangspforte und an den Fenstern die eine harmonierende Symbiose zwischen dem alt-gotischen und der italienischen Renaissance bilden.


Das Gebäude Simon- Palazzo Simon

ist ursprünglich im alt-gotischen Stil gebaut wie einige Elemente der Eingänge zeigen, das Gebäude wurde 1865 im neoklassizistischen Stil restauriert.
Der Name des Gebäudes verratet die Bindung mit dem wichtigen ligurischen Haus der Simon, die 700 n. Chr. nach Alghero kamen.


Die Jungendstil Gebäude- Edifici Liberty

An der langen Strandpromenade entlang, im Süden der Stadt, befinden sich wunderschöne Jugendstil – Villen die Anfang von 900 n.Chr. gebaut wurden.

[:es]

Palacio de Ferrera

Palazzo-de-Ferrera-Alghero-TotAlguer

Edificado a mediados del siglo XV en el corazón de la antigua ciudad amurallada, la actual Plaza Cívica, pertenecía originalmente a la familia de los De Ferrera, ricos mercaderes catalanes.
Conocido también por el nombre de casa de Albis y palacio de Arcayne, del nombre de los sucesivos propietarios, fue sede estable del gobernador militar de la ciudad, pero es conocido sobre todo por haber hospedado a Carlos V en octubre de 1541 durante su visita de dos días a Alghero, parada intermedia de su expedición contra Argel. El palacio en estilo gótico está construido en tres niveles señalados por esquinas para marcar los pisos, de las que se aprecia la segunda y la última del final. En 1960 el antiguo palacio fue convertido en condominio.


Palacio Lavagna

Palazzo-Lavagna-Alghero-TotAlguer

El Palacio di Lavagna de estilo gótico-catalán se encuentra en la Plaza Cívica. Pertenece a la familia Lavagna, de origen ligurio, que tenía entre sus exponentes a don Giovanni Lavagna, delegado regio y personaje de renombre en los años entre los siglos XVIII Y XIX señalados por los motes revolucionarios de Giovanni Maria Angiogi. La restauración de hace algunos años ha vuelto a traer el antiguo esplendor de todos los detalles de las decoraciones. Bien visible es la meridiana inserta en la fachada del palacio.


Palacio Cívico

Palazzo-Civico-Alghero-TotAlguer

En la plaza cívica está situada la entrada original del edificio que presenta una fachada que data del siglo XVIII mientras que la entrada actual se encuentra en la parte posterior del palacio en Vía Columbano. El edificio es sede del municipio algherés y hospeda la sala conciliar, donde todavía hoy se reune el Consejo Comunal y la sala de las ceremonias, utilizada para celebrar matrimonios.


Palacio de la Dogana Reale

Palazzo-della-Dogana-Reale-Alghero-TotAlguer

En la esquina entre la Plaza Cívica y via Carlo Alberto se encuentra el antiguo palacio de la Dogana que ha sufrido numerosas reestructuraciones.


Palacio Serra

Palazzo-Serra-Alghero-TotAlguer

El palacio del Conde Serra está situado en la esquina entre la plaza Cívica y la via Carlo Alverto. Edificado a mediados del siglo XVIII en una preexistente construcción gótico-catalana, es el resultado de varios estilos entre los cuales son evidentes los neoclásicos, resaltados por cornisas sobre puertas y ventanas y por el portal de ingreso.


Palacio Guió i Duran

Palazzo-Guió-i-Duran-Alghero-TotAlguer

En la parte inicial de la Via Carlo Alberto se encuentra el palacio Guió i Duran, construido entre los siglos XV Y XVI y reestructurado completamente en el siglo XIX cuando fue agregado el tercer piso. Visibles en la fachada son las antiguas ventanas rectangulares coronadas por arquitrabes.


Palacio del Pou Salit

Ubicado en una de las partes más altas de la ciudad, toma su nombre de un pozo de agua salada utilizada por el pueblo para hacer pan. En la fachada son visibles dos parteluces tardo góticas. El pozo se encuentra delante del palacio y es de construcción moderna.


Palacio Carcassona

Palazzo-Carcassona-Alghero-TotAlguer

Fue construido en el siglo XV como obra de la familia Carcassona, casa judía que detentaba un considerable poder económico. El Palacio se encuentra en via Sant’Erasmo en lo que antiguamente era el barrio judío y que disponía de un propio cementerio y de una sinagoga, situada donde hoy surge la placita Santa Croce, así llamada porque después de la expulsión de los judíos del Reino de Aragón en 1492, el edificio de culto judío fue transformado en iglesia católica. Después de la expulsión de los judíos de Cerdeña en 1492, todos los bienes de los judíos fueron confiscados y el palacio de los Carcassona se convirtió, así, en residencia real. El edificio es de estilo gótico-catalán testimoniado por los restos de tres parteluces a pesar de los paneles decorados presentes en la fachada que son de gusto tardo-Lieberty.


Palacio Peretti

Se encuentra en via Roma en la esquina con via Barcelloneta. Edificado a finales del siglo XV por la familia Guió y adquirido, sucesivamente, por la familia Peretti, el palacio fue totalmente reestructurado en 1953 perdiendo gran parte de su aspecto original. El edificio presenta en la fachada elegantes formas arquitectónicas en estilo gótico-catalán.


Palacio Machin

Palazzo-Machin-Alghero-TotAlguer

El Palacio Machin se encuentra en via Principe Umberto y toma el nombre de la familia del obispo algherés Amborgio Machin que lo adquirió y lo habitó a mediados del siglo XVII.
El edificio construido en el siglo XVI en estilo gótico-catalán presenta en la fachada extraordinarias decoraciones sobre el portón y sobre las ventanas que develan una armoniosa fusión entre motivos tardo-góticos y del renacimiento italiano.


Palacio Simon

De origen tardo gótico, como testimonio quedan algunas estructuras de los portales, el palacio fue remodelado en estilo neoclásico en 1865. El edificio revela en el nombre la relación con la importante casa liguria de los Simon, llegada a Alghero en el siglo XVIII.


Edificios Liberty

A lo largo de la arteria que costea el mar en la parte sur de la ciudad, se encuentran bellísimas villas construidas en estilo Liberty que datal de los primeros años del siglo XX.

[:fr]Palais de Ferrera

Palazzo-de-Ferrera-Alghero-TotAlguer

Construit au milieu du 15ème siècle au coeur de l’ancienne ville fortifiée, l’actuelle place Civique, appartenait à l’origine à la famille de Ferrera, riches marchands catalans.
Aussi connu comme le nom de la maison d’Albis et Arcayne Palace, le nom des  suivantes propriétaires, il était le siège stable du gouverneur militaire de la ville, mais est bien connu pour l’hébergement l’empereur Charles Quint en octobre 1541 lors de sa visite de deux jours à Alghero, il se termine intermédiaire de son expédition contre Alger. Le bâtiment de style gothique est construit sur trois ordres marqué par des cadres marcapiano, dont le second et le dernier sont encore attachés couronnement. En 1960, l’ancien palais a été converti en une copropriété.


Palais Lavagna

Palazzo-Lavagna-Alghero-TotAlguer

Le Palazzo di Lavagna de style gothique-catalan est situé sur la Piazza Civica. Il appartenait à la famille Lavagna, d’origine ligure, avec Don Giovanni Lavagna, délégué régional, parmi ses exposants et une figure importante dans les années entre le ‘700 et le 800 marqué par le révolutionnaire Giovanni Maria Angioi. La restauration d’il y a quelques années a ramené toute l’ancienne splendeur les détails des décorations. Le cadran solaire de la façade du palais est bien visible.


Palais civique

Palazzo-Civico-Alghero-TotAlguer

Sur la place civique est l’entrée d’origine du bâtiment avec une façade qui remonte au 18ème siècle siècle tandis que l’entrée actuelle est à l’arrière du bâtiment dans la rue Columbano. Le bâtiment abrite l’hôtel de ville d’Alghero et accueille la salle de réunion, où le Conseil se réunit encore aujourd’hui et la salle de cérémonie, utilisée pour célébrer les mariages.


Palais des Douanes Royales

Palazzo-della-Dogana-Reale-Alghero-TotAlguer

À l’angle entre la Piazza Civica et via Carlo Alberto se trouve l’ancien palais du Dogana qui a subi diverses rénovations.


Palais Serra

Palazzo-Serra-Alghero-TotAlguer

Le Palais du Conte Serra est situé à l’angle entre la place Civic et la Via Carlo Alberto. Construit au miliuede l’annèé 1800 sur une construction gothico-catalane préexistante, est le résultat de divers styles parmi lesquels sont évident ceux néoclassiques, mis en évidence par les corniches sur les portes et les fenêtres et le beau portail d’entrée.


Palais Guió i Duran

Palazzo-Guió-i-Duran-Alghero-TotAlguer

Au début de la Via Carlo Alberto se trouve le Palazzo Guió i Duran, construit entre le 15ème et le 16ème siècle et entièrement rénové au XIXème siècle lorsque le troisième étage a été ajouté. Visible dans l’ancienne façade des fenêtres rectangulaires surmontées d’architraves.


Palais de la Salit Pou

Situé dans l’une des plus hautes parties de la ville, il est nommé d’après un puits d’eau salée utilisé des gens pour faire du pain. Sur la façade sont visibles deux paillis gothique tardif. Le puits que vous faites situé en face du bâtiment est de construction moderne.


Palais Carcassona

Palazzo-Carcassona-Alghero-TotAlguer

Il a été construit en 1400 par la famille  Carcassona, une famille  juive qu’elle tenait un pouvoir économique considérable. Le Palace est situé à via Sant’Erasmo dans ce qu’il était le quartier juif qui avait son propre cimetière et une synagogue, située aujourd’hui ou il y a la place Santa Croce, ainsi appelée parce qu’après l’expulsion des Juifs du Royaume de En Aragon (1492), le culte juif a été converti en une église catholique. Après l’expulsion des Juifs de Sardaigne en 1492, toutes les propriétés juives ont été confisquées et le palais de Carcasson est devenue une résidence royale. Le bâtiment est de style gothico-catalan témoigné par les restes de trois bifore même si les panneaux décoratifs sur la façade sont de goût de Liberté tardive.


Palais Peretti

Il est situé dans via Roma au coin de Via Barcelloneta. Construit à la fin de 1400 par la famille Guió et plus tard acheté par la famille Peretti, le palais a été entièrement restauré en 1953 perdant beaucoup de son aspect d’origine. Le bâtiment présente d’élégantes formes de façade architectural dans le style gothico-catalan.


Palais Machin

Palazzo-Machin-Alghero-TotAlguer

Le Palais Machin est situé dans la rue Principe Umberto et tire son nom de la famille de l’évêque algherois  Amborgio Machin qui l’a acheté et y a vécu dans la première moitié de 1600.
Le bâtiment de style gothique-catalan, construit au 16ème siècle, a une façade extraordinaire décorations sur la porte et les fenêtres révélant une fusion harmonieuse entre les motifs gothiques tardifs et les Renaissance italienne.


Palais SimonD’origine gothique tardive, comme en témoignent certaines installations portuaires, le palais a été restauré style néoclassique en 1865. Le bâtiment révèle dans son nom le lien avec l’importante famille ligure Simon, arrivé à Alghero dans le ‘700.


Bâtiments Art Nouveau

Le long de l’artère qui borde la mer dans le sud de la ville, il y a de belles villas construit dans le style Liberty datant du début du ‘900.[:]


Share this Post: